Regulamin

§ 1 CELE KONKURSU

Celem PROJECT MANAGEMENT CHALLENGE [nazywanego dalej PMC] jest rozpowszechnianie tematyki zarządzania projektami wśród studentów oraz wyłonienie najlepszych studentów z tej dziedziny, promowanie ich organizacjom, a także integracja środowiska przyszłych Project Managerów.

§ 2 ORGANIZATORZY PROJECT MANAGEMENT CHALLENGE

Organizatorem PMC jest Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Madalińskiego 31/33, 02-544 Warszawa [zwane dalej Organizatorem].

§ 3 FUNDATORZY NAGRÓD

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się sformułowania Fundatorzy Nagród, rozumie się przez to osoby lub instytucje, które na podstawie umowy zawartej z Organizatorem zobowiązują się do ufundowania nagród przeznaczonych dla Laureatów PMC oraz do poniesienia kosztów i opłat z nimi związanych.

§ 4 UCZESTNICY

 1. Udział w PMC jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikiem PMC [zwanym dalej Uczestnikiem] może być student uczelni wyższej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujący się ważnym (przez cały czas trwania PMC oraz w dniu finału) dokumentem potwierdzającym status studenta studiów stacjonarnych, popołudniowych (wieczorowych) lub zaocznych.
 3. Uczestnikiem PMC nie może być student studiów doktoranckich oraz podyplomowych.
 4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w PMC (a zarazem składowymi pierwszego etapu) jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego [zwane dalej Rejestracją] oraz wypełnienie Testu z Wiedzy o Zarządzaniu Projektami [zwanego dalej Testem]. Formularz i test będą dostępne na stronie: www.pmchallenge.pl w terminie 03 kwietnia – 09 kwietnia.
 5. W PMC nie mogą brać udziału osoby mające bezpośredni wpływ na organizację Konkursu, tj. zespół projektowy PMC 2017 oraz zarząd Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Projektami, a także Partnerzy Konkursu.

§ 5 PRZEBIEG ORAZ TERMINY PROJECT MANAGEMENT CHALLENGE

 1. PMC przeprowadzony zostanie w trzech etapach.
 2. I etap odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej PMC w terminie 03 kwietnia – 09 kwietnia 2017 r.
 3. II etap PMC zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej twórcy Gry Symulacyjnej, do której przekieruje link przesłany zakwalifikowanym Uczestnikom. Na wzięcie udziału w Grze Symulacyjnej Uczestnik ma czas w okresie 20 kwietnia – 27 kwietnia 2017 r. W przypadku braku wzięcia udziału w II etapie przez zakwalifikowanego Uczestnika, zastępuje się go kolejnym Uczestnikiem z I etapu. Nowy Uczestnik będzie miał czas na rozwiązanie Gry Symulacyjnej od 27 do 29 kwietnia 2017 r.
 4. III etap Konkursu (Finał) zostanie przeprowadzony w dniu 21 maja 2017 roku na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

§ 6 ZASADY PMCHALLENGE

 1. I etap Konkursu obejmuje:
  rejestrację Uczestnika,
  Test z Wiedzy o Zarządzaniu Projektami
 2. Rejestracja Uczestnika polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podaniem pełnych i prawdziwych danych osobowych.
 3. Poprzez przystąpienie do PMC i rejestrację Uczestnik wyraża zgodę, poprzez zaznaczenie wymaganych pól, na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Organizatora, w tym przez firmy współpracujące przy Konkursie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.)
 4. Uczestnik potwierdza rejestrację poprzez wypełnienie i wysłanie testu. Po wysłaniu testu, na stronie internetowej pojawi się komunikat potwierdzający rejestrację, a odpowiedzi zostaną przesłane do systemu.
 5. Spełnienie warunku wymienionego w powyższym podpunkcie stanowi podstawę pomyślnej rejestracji Uczestnika.
 6. Poprzez kliknięcie na ikonę “wyślij” Uczestnik decyduje się na wysłanie testu do sprawdzenia.
 7. W czasie przeznaczonym na rozwiązanie testu [10 minut], Uczestnik powinien rozwiązać test i go wysłać.
 8. Do testu można przystąpić tylko raz.
 9. Test on-line w pierwszym etapie PMC składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.
 10. Zawartość merytoryczna I etapu Konkursu zostanie opracowana przy pomocy niezależnych ekspertów.
 11. Test sprawdza Organizator przy pomocy niezależnych ekspertów.
 12. Warunkiem zakwalifikowania się do II etapu jest zdobycie minimalnej liczby punktów, która zakwalifikuje Uczestnika do II etapu. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników II etapu ze względów organizacyjnych. W przypadku ograniczenia liczby miejsc, o przejściu Uczestników do II etapu, decyduje w pierwszej kolejności wynik testu, a w drugiej czas wypełnienia testu.
 13. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu otrzymają informacje na temat dostępu do Gry symulacyjnej.
 14. Zawartość merytoryczna II etapu Konkursu, będąca podstawą Gry Symulacyjnej opracowana zostanie przez Twórcę Gry Symulacyjnej. Informacje o Twórcy Gry zostaną zamieszczone na stronie internetowej Konkursu.
 15. Czas na przejście Gry Symulacyjnej obejmuje okres pomiędzy 20 kwietnia – 27 kwietnia 2017 r., Uczestnik nie może ukończyć Gry symulacyjnej wcześniej niż data rozpoczęcia II etapu.
 16. Do III etapu PMC przechodzi piętnastu Uczestników, którzy podczas Gry Symulacyjnej uzyskali najwyższą ilość punków. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zwiększenia liczby Uczestników II etapu ze względów organizacyjnych. Informacje na temat zmiany liczby Finalistów, zostaną podane na stronie www.pmchallenge.pl.
 17. Organizator zobowiązuje się powiadomić poprzez pocztę elektroniczną wszystkich Uczestników zakwalifikowanych do III etapu. W przypadku, gdy Uczestnik odmówi uczestnictwa w III etapie PMC, do etapu tego zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rankingowej.
 18. Uczestnictwo w III etapie PMC należy potwierdzić do dnia 15 maja 2016 r. włącznie.
 19. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do III etapu Konkursu mają obowiązek podpisać pisemne zobowiązanie do odbycia stażu i/lub szkolenia u Fundatora Nagród. Zobowiązanie zakłada możliwość rezygnacji ze stażu i/lub szkolenia z powodu przyczyn losowych w określonym terminie czasowym. Treść zobowiązania zostanie opublikowana na stronie www.pmchallenge.pl. Niepodpisanie zobowiązania przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Finale Konkursu. W takiej sytuacji do Finału zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rankingowej. Warunkiem dopuszczenia do III etapu jest przesłanie na adres mailowy cv@pmchallenge.pl CV Uczestnika wraz z zamieszczoną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą.
 20. III etap PMC zostanie przeprowadzony w dniu 21 maja 2017 roku na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dokładny harmonogram III etapu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.pmchallenge.pl nie później niż do dnia 17 maja 2017 r.
 21. III etap PMC polega na udziale w spotkaniu typu Assessment Center z tematyki Zarządzania Projektami.
 22. Spośród osób biorących udział w trzecim etapie Konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy [zwani dalej Laureatami]. Laureaci są Uczestnikami, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w III etapie Konkursu i otrzymają możliwość odbycia stażu i/lub szkolenia u Fundatorów Nagród.
 23. Organizatorzy zobowiązują się do wyłonienia co najmniej 1 Laureata Konkursu, któremu zostaną przyznane staż i/lub szkolenie.
 24. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 maja 2017 roku, po finale PMC.
 25. Uczestnik Konkursu, który został zakwalifikowany przez Fundatorów Nagród jako Laureat jednej z nagród, a który następnie zrezygnował z odbycia stażu bądź szkolenia lub przerwał w trakcie ich trwania – traci status Laureata i nie przysługuje mu prawo udziału w kolejnych edycjach Konkursu.
 26. W przypadku rezygnacji Laureata Konkursu z odbycia stażu lub/i szkolenia, Nagroda przechodzi do Uczestnika, który zgromadził kolejno najwięcej punktów w Finale.

§ 7 NAGRODY

 1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę w postaci pominięcia pierwszego etapu rekrutacji do firmy lub szkolenia zapewnionych przez Fundatorów Nagród.
 2. Szczegółowe informacje na temat Fundatorów Nagród oraz stażu zostaną umieszczone na stronie internetowej PMC www.pmchallenge.pl.
 3. Fundatorzy Nagród, oceniający III etap PMC, decydują o ilości przyznanych punktów Uczestnikom i na tej podstawie wybierają osobę, której przyznają nagrodę w postaci pominięcia początkowego etapu rekrutacji do firmy oraz osobę, która otrzyma udział w certyfikowanym szkoleniu (do wyboru Agile PM Foundation lub Prince2 Foundation).
 4. Fundator Nagrody Stażu zobowiązuje się do przygotowania case study na Finał Konkursu, formularzy służących ocenie Finalistów oraz zagwarantowanie obecności Reprezentanta z firmy, który oceni Finalistów i wybierze Laureata Konkursu.
 5. Wszelkie ustalenia dotyczące nagród głównych zostaną uregulowane odrębną Umową, sporządzoną pomiędzy Partnerem, a Laureatem Konkursu.
 6. Certyfikowane szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym przez Uczestnika i Fundatora Nagrody.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW

 1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, a także za działanie Internetu i ewentualnie z tym związane nieprawidłowości w toku Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnika bez podania przyczyny,
  • sprawdzenia legitymacji studenckich/indeksów studentów biorących udział w PMC,
  • zmiany czasu trwania lub terminów poszczególnych etapów. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczane na stronie www.pmchallenge.pl w dziale Aktualności.

§ 9 DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się podczas PMC, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 2. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 10 PRYWATNOŚĆ

 1. Zgłaszając się uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla celów organizatora zgodnie z Ustawą dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie konsekwencje pomyłek popełnionych przez Uczestnika podczas trzech etapów PMC ponosi Uczestnik.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w procesie rekrutacji i na potrzeby PMC (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm).
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, zmiany i żądania usunięcia swoich danych osobowych.