Regulamin

§ 1 CELE KONKURSU

Celem PROJECT MANAGEMENT CHALLENGE [nazywanego dalej PMC] jest rozpowszechnianie tematyki zarządzania projektami wśród studentów oraz wyłonienie najlepszych studentów z tej dziedziny, promowanie ich organizacjom, a także integracja środowiska przyszłych Project Managerów.

§ 2 ORGANIZATORZY PROJECT MANAGEMENT CHALLENGE

Organizatorem PMC jest Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Madalińskiego 31/33, 02-544 Warszawa [zwane dalej Organizatorem].

§ 3 FUNDATORZY NAGRÓD

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się sformułowania Fundatorzy Nagród, rozumie się przez to osoby lub instytucje, które na podstawie umowy zawartej z Organizatorem zobowiązują się do ufundowania nagród przeznaczonych dla Laureatów PMC oraz do poniesienia kosztów i opłat z nimi związanych.

§ 4 UCZESTNICY

 1. Udział w PMC jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikiem PMC [zwanym dalej Uczestnikiem] może być student uczelni wyższej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujący się ważnym (przez cały czas trwania PMC oraz w dniu finału) dokumentem potwierdzającym status studenta studiów stacjonarnych, popołudniowych (wieczorowych) lub zaocznych.
 3. Uczestnikiem PMC nie może być student studiów doktoranckich oraz podyplomowych.
 4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w PMC (a zarazem składowymi pierwszego etapu) jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego [zwane dalej Rejestracją] oraz wypełnienie Testu z Wiedzy o Zarządzaniu Projektami [zwanego dalej Testem]. Formularz i test będą dostępne na stronie: www.pmchallenge.pl w terminie 09 kwietnia – 15 kwietnia.
 5. W PMC nie mogą brać udziału osoby mające bezpośredni wpływ na organizację Konkursu, tj. zespół projektowy PMC 2018 oraz zarząd Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Projektami, a także Partnerzy Konkursu.

§ 5 PRZEBIEG ORAZ TERMINY PROJECT MANAGEMENT CHALLENGE

 1. PMC przeprowadzony zostanie w trzech etapach.
 2. I etap odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej PMC w terminie 09 kwietnia – 15 kwietnia 2018 r.
 3. II etap PMC zostanie przeprowadzony za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Plik z pytaniami problemowymi, w formie case study, zostanie przesłany na maile zakwalifikowanych Uczestników dnia 20 kwietnia 2018 roku. Dnia 26 kwietnia 2018 roku zakończy się II etap Konkursu. W przypadku braku wzięcia udziału w II etapie przez zakwalifikowanego Uczestnika, zastępuje się go kolejnym Uczestnikiem z I etapu. Nowy Uczestnik będzie miał czas na rozwiązanie case study od 27 do 29 kwietnia 2018 r.
 4. III etap Konkursu (Finał) zostanie przeprowadzony w dniu 27 maja 2018 roku w Warszawie.

§ 6 ZASADY PMCHALLENGE

 1. I etap Konkursu obejmuje:
  rejestrację Uczestnika,
  Test z Wiedzy o Zarządzaniu Projektami
 2. Rejestracja Uczestnika polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podaniem pełnych i prawdziwych danych osobowych.
 3. Poprzez przystąpienie do PMC i rejestrację Uczestnik wyraża zgodę, poprzez zaznaczenie wymaganych pól, na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Organizatora, w tym przez firmy współpracujące przy Konkursie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.)
 4. Uczestnik potwierdza rejestrację poprzez wypełnienie i wysłanie testu. Po wysłaniu testu, na stronie internetowej pojawi się komunikat potwierdzający rejestrację, a odpowiedzi zostaną przesłane do systemu.
 5. Spełnienie warunku wymienionego w powyższym podpunkcie stanowi podstawę pomyślnej rejestracji Uczestnika.
 6. Poprzez kliknięcie na ikonę “wyślij” Uczestnik decyduje się na wysłanie testu do sprawdzenia.
 7. W czasie przeznaczonym na rozwiązanie testu [10 minut], Uczestnik powinien rozwiązać test i go wysłać.
 8. Do testu można przystąpić tylko raz.
 9. Test on-line w pierwszym etapie PMC składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.
 10. Zawartość merytoryczna I etapu Konkursu zostanie opracowana przy pomocy niezależnych ekspertów.
 11. Test sprawdza Organizator przy pomocy niezależnych ekspertów.
 12. Warunkiem zakwalifikowania się do II etapu jest zdobycie minimalnej liczby punktów, która zakwalifikuje Uczestnika do II etapu. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników II etapu ze względów organizacyjnych. W przypadku ograniczenia liczby miejsc, o przejściu Uczestników do II etapu, decyduje w pierwszej kolejności wynik testu, a w drugiej czas wypełnienia testu.
 13. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu otrzymają maila z załączonymi pytaniami problemowymi.
 14. Regulamin ocenienia II etapu zostanie zamieszczony na stronie: www.pmchallenge.pl dnia 20 kwietnia 2018 roku.
 15. Czas na rozwiązanie pytań problemowych obejmuje okres pomiędzy 20 kwietnia – 26 kwietnia 2018 r., Uczestnik nie może ukończyć zadania  wcześniej niż data rozpoczęcia II etapu.
 16. Do III etapu PMC przechodzi dwunastu Uczestników, którzy podczas II etapu uzyskali najwyższą ilość punków. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zwiększenia liczby Uczestników II etapu ze względów organizacyjnych. Informacje na temat zmiany liczby Finalistów, zostaną podane na stronie www.pmchallenge.pl.
 17. Organizator zobowiązuje się powiadomić poprzez pocztę elektroniczną wszystkich Uczestników zakwalifikowanych do III etapu. W przypadku, gdy Uczestnik odmówi uczestnictwa w III etapie PMC, do etapu tego zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rankingowej.
 18. Uczestnictwo w III etapie PMC należy potwierdzić do dnia 20 maja 2018 r. włącznie.
 19. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do III etapu Konkursu mają obowiązek podpisać pisemne zobowiązanie do odbycia stażu i/lub szkolenia u Fundatora Nagród. Zobowiązanie zakłada możliwość rezygnacji ze stażu i/lub szkolenia z powodu przyczyn losowych w określonym terminie czasowym. Treść zobowiązania zostanie opublikowana na stronie www.pmchallenge.pl. Niepodpisanie zobowiązania przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Finale Konkursu. W takiej sytuacji do Finału zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rankingowej. Warunkiem dopuszczenia do III etapu jest przesłanie na adres mailowy cv@pmchallenge.pl CV Uczestnika wraz z zamieszczoną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą.
 20. III etap PMC zostanie przeprowadzony w dniu 27 maja 2018 roku w Warszawie. Dokładny harmonogram III etapu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.pmchallenge.pl nie później niż do dnia 24 maja 2018 r.
 21. III etap PMC będzie składał się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i będą uczestniczyć w spotkaniu typu Assessment Center z tematyki Zarządzania Projektami. Do drugiej części finału przystąpi grupa wybrana przez jury, która najlepiej wykonała swoje zadanie i uzyskała największą ilość punktów. Spośród tych osób na drodze rozmowy zostaną wyłonieni zwycięzcy [zwani dalej Laureatami].
 22. Organizatorzy zobowiązują się do wyłonienia co najmniej 1 Laureata Konkursu, któremu zostaną przyznane staż i/lub szkolenie.
 23. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 maja 2018 roku, po finale PMC.
 24. Uczestnik Konkursu, który został zakwalifikowany przez Fundatorów Nagród jako Laureat jednej z nagród, a który następnie zrezygnował z odbycia stażu bądź szkolenia lub przerwał w trakcie ich trwania – traci status Laureata i nie przysługuje mu prawo udziału w kolejnych edycjach Konkursu.
 25. W przypadku rezygnacji Laureata Konkursu z odbycia stażu lub/i szkolenia, Nagroda przechodzi do Uczestnika, który zgromadził kolejno najwięcej punktów w Finale.

§ 7 NAGRODY

Pełna informacja o nagrodach zostanie opublikowana już niebawem 😉

 

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW

 1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, a także za działanie Internetu i ewentualnie z tym związane nieprawidłowości w toku Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnika bez podania przyczyny,
  • sprawdzenia legitymacji studenckich/indeksów studentów biorących udział w PMC,
  • zmiany czasu trwania lub terminów poszczególnych etapów. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczane na stronie www.pmchallenge.pl w dziale Aktualności.

§ 9 DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się podczas PMC, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 2. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 10 PRYWATNOŚĆ

 1. Zgłaszając się uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla celów organizatora zgodnie z Ustawą dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie konsekwencje pomyłek popełnionych przez Uczestnika podczas trzech etapów PMC ponosi Uczestnik.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w procesie rekrutacji i na potrzeby PMC (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm).
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, zmiany i żądania usunięcia swoich danych osobowych.