Regulamin

Regulamin

§ 1 CELE KONKURSU

Celem konkursu PROJECT MANAGEMENT CHALLENGE [nazywanego dalej PMC]

jest rozpowszechnianie tematyki zarządzania projektami wśród studentów oraz wyłonienie najlepszych studentów z tej dziedziny, promowanie ich wiedzy i umiejętności organizacjom, a także integracja środowiska przyszłych Project Managerów.

§ 2 ORGANIZATORZY PROJECT MANAGEMENT CHALLENGE

Organizatorem PMC jest Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Madalińskiego 31/33, 02-544 Warszawa [zwane dalej Organizatorem].

§ 3 FUNDATORZY NAGRÓD

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się sformułowania Fundatorzy Nagród, rozumie się przez to osoby lub instytucje, które na podstawie umowy zawartej z Organizatorem zobowiązują się do ufundowania nagród przeznaczonych dla Laureatów PMC oraz do poniesienia kosztów i opłat z nimi związanych.

§ 4 UCZESTNICY

 1. Udział w PMC jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Udział w konkursie jest indywidualny.
 3. Uczestnikiem PMC [zwanym dalej Uczestnikiem] może być:
  • uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył 18 lat, posiadający dokument potwierdzający osiągnięcie pełnoletności oraz legitymujący się dokumentem potwierdzającym status ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.
  • student uczelni wyższej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujący się ważnym (przez cały czas trwania PMC oraz w dniu finału) dokumentem potwierdzającym status studenta studiów stacjonarnych, popołudniowych (wieczorowych) lub zaocznych.
  • Student uczelni wyższej uczestniczący w programie Erasmus+ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (przez cały czas trwania PMC oraz w dniu finału).
 4. Uczestnikiem PMC nie może być student studiów doktoranckich oraz podyplomowych.
 5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w PMC (a zarazem składowymi pierwszego etapu) jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego [zwane dalej Rejestracją] oraz wypełnienie Testu z Wiedzy o Zarządzaniu Projektami [zwanego dalej Testem]. Test zostanie udostępniony 26 kwietnia poprzez wiadomość e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Test będzie można wypełnićw terminie 26 – 30 kwietnia 2021r.
 6. W PMC nie mogą brać udziału osoby mające bezpośredni wpływ na organizację Konkursu, tj. zespół projektowy PMC 2021 oraz zarząd Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Projektami, a także Partnerzy Konkursu.

§ 5 PRZEBIEG ORAZ TERMINY PROJECT MANAGEMENT CHALLENGE

 1. PMC przeprowadzony zostanie w dwóch etapach.
 2. Uczestnik ma możliwość wyboru języka polskiego lub angielskiego dla każdego etapu.
 3. I etap odbędzie się online w terminie 26 kwietnia – 30 kwietnia 2021 r. za pomocą platformy testy.gdynianka.pl/
 4. II etap PMC również zostanie przeprowadzony online w terminie 10 maja – 14 maja 2021 r. na wskazanej przez Organizatora platformie.

§ 6 ZASADY PMCHALLENGE

 1. I etap Konkursu obejmuje:
  • rejestrację Uczestnika,
  • Test z Wiedzy o Zarządzaniu Projektami.
 2. Rejestracja Uczestnika polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podaniem pełnych i prawdziwych danych osobowych.
 3. Uczestnik potwierdza rejestrację poprzez wypełnienie i wysłanie testu. Po wysłaniu testu, na stronie internetowej pojawi się komunikat potwierdzający rejestrację, a odpowiedzi zostaną przesłane do systemu.
 4. Spełnienie warunku wymienionego w powyższym podpunkcie stanowi podstawę pomyślnej rejestracji Uczestnika.
 5. Poprzez kliknięcie na ikonę “wyślij” Uczestnik decyduje się na wysłanie testu do
 6. W czasie przeznaczonym na rozwiązanie testu [16 minut], Uczestnik powinien rozwiązać test i go wysłać.
 7. Do testu można przystąpić tylko raz po wybraniu języka angielskiego w pierwszym etapie testu, nie można potem dokonać zmiany ani wziąć udziału kolejny raz w drugim języku – takie osoby będą zdyskwalifikowane)
 8. Test on-line w pierwszym etapie PMC składa się z 32 pytań jednokrotnego wyboru.
 9. Zawartość merytoryczna I etapu Konkursu zostanie opracowana przy pomocy niezależnych ekspertów.
 10. Test sprawdza Organizator przy pomocy niezależnych ekspertów.
 11. Na rozwiązanie zadań testowych uczestnik ma 16 minut.
 12. Do II etapu PMC przechodzi dziesięciu Uczestników, którzy podczas II etapu uzyskali najwyższą ilość punktów. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników takiej samej ilości punktów brany jest pod uwagę czas udzielenia odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zwiększenia liczby Uczestników II etapu ze względów organizacyjnych.

Informacje na temat zmiany liczby Finalistów, zostaną podane na stronie www.pmchallenge.pl.

 1. Organizator zobowiązuje się powiadomić poprzez pocztę elektroniczną wszystkich Uczestników zakwalifikowanych do II etapu. W przypadku, gdy Uczestnik odmówi uczestnictwa w II etapie PMC, do etapu tego zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rankingowej.
 2. Uczestnictwo w II etapie PMC należy potwierdzić do dnia 7 maja 2021 r. włącznie.
 3. II etap PMC zostanie przeprowadzony w terminie 10 maja – 14 maja 2021 r.
 4. II etap PMC będzie składał się wypowiedzi ustnej – odpowiedzi na pytania związane z tematyką Konkursu. Spośród Uczestników na drodze rozmowy zostanie wyłoniony zwycięzca [zwany dalej Laureatem].
 5. Uczestnicy II etapu będą oceniani na podstawie ich 3 odpowiedzi na pytania jury (5 minut na każde pytanie).
 6. Za każde pytanie Uczestnik można otrzymać od 0 do 10 punktów (maksymalnie 30 punktów w całym etapie)
 7. Organizatorzy zobowiązują się do wyłonienia co najmniej 1 Laureata Konkursu, którym zostanie przyznana nagroda główna.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi do 21 maja 2021 roku, do tygodnia po finale PMC.
 9. Ze względu na obecną niepewną sytuację związaną z epidemią COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu konkursu.

§ 7 NAGRODY

 1. Pełna informacja o nagrodach zostanie opublikowana już niebawem w aktualnościach oraz na portalach społecznościowych PMC.
 2. Oprócz nagrody głównej przyznane zostaną nagrody dodatkowe, które zostaną ogłoszone w mediach społecznościowych Organizatora.
 3. Nagrody dodatkowe przysługują Laureatowi oraz osobom, które zajęły kolejne miejsca w finale (przykładowo: przyznając 3 takie same nagrody dodatkowe, po jednej otrzymają: Laureat oraz osoby zajmujące drugie i trzecie miejsce).
 • w przypadku gdy łączna wartość nagród nie przekroczy 2000zł, podlegają one zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • w przypadku gdy łączna wartość nagród przekroczy 2000 zł, oprócz nich będzie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna. Wówczas obok nagród Laureatowi konkursu zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody; dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez uczelnię 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW

 1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, a także za działanie Internetu i ewentualnie z tym związane nieprawidłowości w toku Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:

○ odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnika bez podania przyczyny,

○ sprawdzenia legitymacji studenckich/indeksów studentów biorących udział w PMC,

○ zmiany czasu trwania lub terminów poszczególnych etapów.

Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczane na stronie www.pmchallenge.pl w dziale Aktualności oraz fanpage’u PMC na Facebooku.

§ 9 DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się podczas PMC, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 2. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze ), SGH przekazuje Uczestnikom poprzez ich zamieszczenie pod formularzem rejestracyjnym.
 3. Poprzez przystąpienie do PMC, rejestrację i zaznaczenie pól wyboru przy oświadczeniach, Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wzięcia udziału w Konkursie. Imiona i nazwiska Laureatów zostaną podane do publicznej wiadomości.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym w ust. 3, chyba, że wyrazi on zgodę także na inne cele – takie jak udostępnienie jego danych osobowych fundatorowi nagrody głównej.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie konsekwencje pomyłek popełnionych przez Uczestnika podczas etapów PMC ponosi Uczestnik.
 2. Przystąpienie do konkursu jest uznane za akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.