INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al.
Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej Administratorem lub SGH.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
● Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w konkursie, komunikowania
się w związku z udziałem w konkursie, udokumentowania jego przebiegu, publikowania
informacji o laureatach, przekazania CV fundatorowi nagrody głównej, w celu odbycia
szkolenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest art. 6 ust. 1
lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
● Dane osobowe laureatów będą ponadto przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków
wynikających z przepisów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Kodeksem
cywilnym i przepisami dotyczącymi dokumentacji finansowo-księgowej.
● Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu przesyłania informacji przez Studenckie
Koło Naukowe Zarządzania Projektami przy SGH, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

4. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konkursie będą przetwarzane przez czas jego
trwania. W przypadku otrzymania nagrody, dane osobowe będą przetwarzane przez okres
przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konkursu.
Dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania informacji przez Studenckie Koło Naukowe
Zarządzania Projektami przy SGH będą przechowywane do momentu wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez rok od momentu rozstrzygnięcia
konkursu.
5. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w konkursie jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych oznacza brak
możliwości udziału w konkursie. Przesłanie CV i wyrażanie zgody na jego przekazanie fundatorowi
nagrody jest dobrowolne, jednak skutkiem odmowy będzie niemożność zakwalifikowania Pani/Pana
do finału konkursu.
6. Odbiorcy danych
● Informacja o laureatach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie
internetowej PMC, fanpage’u oraz Instagramie.
● Dane osobowe laureata nagrody głównej, w tym jego CV, zostaną udostępnione fundatorowi
nagrody OMEC w celu wzięcia udziału w organizowanym przez niego szkoleniu.
● W przypadku korzystania przez Administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe
mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
7. Prawa związane z przetwarzaniem
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. Może Pani/Pan w
dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.