Zmiany w Regulaminie

Kochani,

 

zachęcamy wszystkich Finalistów do zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu, a w szczególności o konieczności podpisania następującego oświadczenia:

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany/a zobowiązuję się do odbycia praktyk w firmie MT&DC, w przypadku uzyskania pierwszego miejsca w Konkursie Project Management Challenge.

Czas trwania, wynagrodzenie oraz termin praktyk zostanie ustalone pomiędzy Laureatem, a firmą MT&DC po zakończeniu Konkursu.

Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z praktyk do 25 maja bieżącego roku włącznie. Informacje o rezygnacji z Praktyk Laureat przekazuje Kierownikowi Konkursu (Ewa Pączek, ewa.paczek@pmchallege.pl).

 

Jest to warunek wzięcia udziału w Konkursie i walki o główną nagrodę, jaką są płatne praktyki. Oświadczenia należy przesłać do 11 maja (włącznie).

 

Poniżej zapis w regulaminie, który dotyczy tego zagadnienia:

18. Uczestnictwo w III etapie PMC należy potwierdzić do dnia 11 maja 2014 włącznie.

 

19. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do III etapu Konkursu mają obowiązek podpisać pisemne zobowiązanie do odbycia praktyk u Fundatora Nagród. Zobowiązanie zakłada możliwość rezygnacji z praktyk z powodu przyczyn losowych w określonym terminie czasowym. Treść zobowiązania zostanie opublikowana na stronie www.pmchallenge.pl. Nie podpisanie zobowiązania przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Finale Konkursu. W takiej sytuacji do Finału zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rankingowej.